Cliëntenraad

Reglement cliëntenraad VriendenvandeZorg
Reglement cliëntenraad VriendenvandeZorg

1. Begripsomschrijving:
Directie: het directie van VriendenvandeZorg

2. De cliëntenraad draagt de naam “Cliëntenraad VriendenvandeZorg” _

3. Doelstelling
De cliëntenraad stelt zich ten doel:
Gemeenschappelijke belangen van medewerkers en cliënten, hierna te noemen deelnemers zo goed mogelijk te behartigen.
Invloed uit te oefenen op het beleid, binnen de door de organisatie dan wel de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gestelde grenzen.
De communicatie te bevorderen tussen directie , personeel en deelnemers _

4. Bevoegdheden van de cliëntenraad
De cliëntenraad wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten die de werkzaamheden binnen de organisatie betreffen, inzake; wijziging van doelstelling, het overdragen van zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere organisatie. Gehele of gedeeltelijke opheffing, verhuizing of ingrijpende verbouwing, een belangrijke wijziging in de organisatie. Een belangrijke wijziging van werkzaamheden, het algemeen beleid m.b.t. veiligheid, gezondheid en hygiëne. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers. De Cliëntenraad toetst de plannen en het kwaliteitshandboek van VriendenvandeZorg aan het deelnemers belang.
De Cliëntenraad bekijkt de zorg aan de deelnemers door de ogen van de deelnemers.
Voorstellen die in het nadeel van de patiënt zijn worden besproken met de directie. Indien gewenst komt de Cliëntenraad met een alternatief.

5. Taken van de cliëntenraad
Uit de bovengenoemde doelstelling en bevoegdheden vloeien de volgende taken voort:
o o _Het voeren van structureel overleg met het directie over het interne beleid, binnen de randvoorwaarden van de organisatie en de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
o o _Kwaliteitshandboek van VriendenvandeZorg is een jaarlijks terugkerende onderwerp, waarin de Cliëntenraad gehoord moet worden.
Het zorgen voor een goede en heldere informatie verstrekking aan deelnemers
o o _Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg tussen deelnemers, personeel, directie.
o o _Het bevorderen van gelijke behandeling binnen de organisatie.

6. Samenstelling
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden. Dezen hebben allemaal grote affiniteit met de gezondheidszorg en VriendenvandeZorg. Cliëntenraadsleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Jaarlijks treedt een deel van de leden van de cliëntenraad , volgens rooster van aftreden, af. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Cliëntenraadsleden zijn maximaal 3 keer herkiesbaar. Personeelsleden van de organisatie kunnen geen lid zijn van de cliëntenraad.
De leden van de cliëntenraad worden benoemd door de directie op voordracht van de deelnemers en medewerkers. Alle deelnemers kunnen als lid van de Cliëntenraad worden toegelaten.

7. Samenstelling Cliëntenraad
Leden van de cliëntenraad zijn op persoonlijke titel lid van de Cliëntenraad. Voor de samenstelling van de cliëntenraad kunt u een mailtje sturen naar clientenraad@vriendenvandezorg.nl
Zij werken op vrijwillige basis, gemiddeld een halve dag per maand voor de Cliëntenraad.

8. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij overlijden, bij ontslag. Een lid van de cliëntenraad kan worden ontslagen of geschorst bij besluit van meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waar tenminste twee derde van de leden van de cliëntenraad aanwezig zijn.

9. Vergaderingen en besluitvorming
De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De cliëntenraad vergadert: – minimaal 4 keer per jaar; – op verzoek van twee derde van het aantal leden; – op verzoek van het bestuur; De cliëntenraad besluit bij meerderheid van stemmen.
Vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar, tenzij de leden besluiten om een agendapunt besloten te behandelen. De cliëntenraad maakt de agenda, het tijdstip en de plaats van de vergadering tijdig kenbaar aan alle deelnemers. De goedgekeurde notulen worden ter inzage gelegd voor deelnemers. De directie ontvangt de goedgekeurde notulen.

10. Wijziging van reglement en opheffing van de cliëntenraad .
Het voorstel tot wijziging van het reglement of het besluit tot opheffing van de cliëntenraad kan alleen genomen worden bij twee derde meerderheid van het aantal volgens dit reglement vastgestelde stemmen. Het voorstel tot wijziging van het reglement wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd. Het voorstel tot opheffing van de cliëntenraad wordt aan de directie voorgelegd.
Na opheffing van de cliëntenraad wordt door de directie jaarlijks een verzoek aan de deelnemers gedaan om (weer) een cliëntenraad in te stellen.

11. Verplichtingen van de organisatie
Informatie wordt tijdig verstrekt. Advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat er wezenlijk invloed uitgeoefend kan worden op het te nemen besluit, dan wel worden besluiten genomen onder voorbehoud van advisering van de cliëntenraad. Besluiten die afwijken van de schriftelijke adviezen van de cliëntenraad worden tenminste eenmaal met de directie besproken of schriftelijk voorgelegd. In geval van schriftelijke voorlegging kan de cliëntenraad om een onderhoud met de directie verzoeken. Vergaderkosten (vergaderruimte, koffie, thee, kopieer- en computerfaciliteiten, reiskosten e.d.) worden door de directie vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten en naar redelijkheid. Uitgaven buiten de geboden faciliteiten om behoeven de toestemming van de directie.

12. Algemene bepalingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.

13. Adviezen
Uw adviezen voor de Cliëntenraad
Via de Cliëntenraad kunt u meedenken en adviseren over het beleid van Vrienden van de Zorg. Heeft u algemene opmerkingen of adviezen over de zorg van de deelnemers ? Neem dan contact op met:
Cliëntenraad VriendenvandeZorg
Zandspeur 29
7711 HE Nieuwleusen
clientenraad@vriendenvandezorg.nl

Let op: het gaat om adviezen die het algemeen belang van de deelnemers bevorderen. Met individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.